ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προς αποστολή προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για απώλεια ή βλάβη κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει και ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης μετατίθεται στον Πελάτη, από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον Πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει υποδείξει ο τελευταίος. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον Πελάτη άμα παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον Πελάτη να μεταφέρει τα αγαθά. Η ΕΤΑΙΡΙΑ συνιστά στους Πελάτες τυχόν επιστροφές προϊόντων να πραγματοποιούνται είτε με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ είτε με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier).

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Σε περίπτωση παραγγελίας από τον Πελάτη πολλών αγαθών με μία παραγγελία, τα οποία του έχουν παραδοθεί χωριστά, η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινάει από την ημέρα παράδοσης του τελευταίου αγαθού στον Πελάτη. Σε περίπτωση σύμβασης υπηρεσιών, προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, ο Πελάτης αρκεί να αποστείλει με ταχυδρομείο (Κεφαλίδου Διάνα, T.K. 16342, Κουντουριώτου 10 Ηλιούπολη) μέσω της φόρμας επικοινωνίας, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σαφή δήλωση υπαναχώρησης προς την ΕΤΑΙΡΙΑ, με την οποία θα μας ενημερώνει για την απόφασή του να επιστρέψει το προϊόν. Προς το σκοπό αυτό, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης που διατίθεται μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη γραπτή σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή του να υπαναχωρήσει. Στην περίπτωση αυτή, θα αποσταλεί στον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση παραλαβής από την ΕΤΑΙΡΙΑ μας, της Δήλωσης Υπαναχώρησης.

Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του περί υπαναχώρησης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη καθώς και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων θα βαρύνει τον Πελάτη.

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η εταιρία θα παραλάβει το/τα προϊόν/ντα που επιστρέφονται από τον πελάτη και εφόσον της έχει κοινοποιηθεί η απόφαση του πελάτη να υπαναχωρήσει, η ΕΤΑΙΡΙΑ, με την επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου του παρόντος Όρου, θα επιστρέψει το τίμημα που κατέβαλε ο Πελάτης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που θα οφείλονται σε επιλογή του Πελάτη να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η ΕΤΑΙΡΙΑ προσφέρει). Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια μέσα πληρωμής που ο Πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑ και του Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, δεν χρεώνονται στον Πελάτη δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ, δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος, μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο Πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των αγαθών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θεωρεί ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του προϊόντος συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% ή και λιγότερο της αξίας τιμολόγησης.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΛΠ.:

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος που στερείται τις συνομολογημένες ιδιότητες, ο πελάτης έχει δικαίωμα, κατ’ επιλογήν του:

Ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αφού πρώτα έχει αποσταλεί το αίτημα γραπτώς και εφόσον διαπιστωθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ ότι το παραληφθέν προϊόν που επιστρέφεται σε αυτήν δεν έχει κάποιο εμφανές ελάττωμα.

Ή να ζητήσει με γραπτό αίτημα, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός εάν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη (όπως για παράδειγμα κατάργηση του προϊόντος) ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

Ή να ζητήσει με γραπτό αίτημα, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο προϊόν την ίδιας κατηγορίας της αρεσκείας του σε αντίστοιχη τιμή. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής (ή/και της νέας αποστολής, στις περιπτώσεις αντικατάστασης/αλλαγής) θα βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ .Εάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει, τότε η επιστροφή ακυρώνεται και ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις παραγγελίες που εκτελούνται εντός του καταστήματος ή έχουν τιμολογηθεί στο φυσικό κατάστημα στην Κουντουριώτου 10 και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από αυτό, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση καθώς επίσης και στις ακόλουθες περιπτώσεις.

α) Στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένων.

β) Στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

γ) Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

δ) Στην προμήθεια αγαθών, τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

ε) Στην προμήθεια αγαθών, τα οποία κατά την παραγγελία από τον Πελάτη εμφανίζονταν με κατάσταση διαθεσιμότητας «Κατόπιν Παραγγελίας».

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή παράπονο όσον αφορά τα προϊόντα ή υπηρεσίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το parapatousa.gr στο email parapatousa@gmail.com ή στο τηλ. 211159004 (ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 09.00π.μ. μέχρι και 21.00μ.μ., Σάββατο από 09.00π.μ. μέχρι και 15.00 μ.μ.).